مشخصات متقاضی
نام تخلص نام پدر شماره تماس تاریخ تسلیمی تاریخ مراجعه پیام ارسال شده؟ ثبت شده توسط
مشخصات وکیل متقاضی
نام نام پدر نوعیت قرابت وکیل شماره تماس ثبت شده توسط
مشخصات تاییدی اسناد
تعداد ورق تاریخ حق التصدیق فیس شرکت افغان پُست در مرکز نوعیت سند تایید شده توسط
  • تعداد مجموعی ( )